Khuynh hướng trữ tình - triết luận trong thơ Nguyễn Khoa Điềm

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2019

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Khảo sát các tập thơ để tìm ra cái hay, cái đẹp và những nét đặc sắc về nội dung cũng như nghệ thuật của thơ Nguyễn Khoa Điềm. Làm rõ khuynh hướng trữ tình - triết luận trong thơ Nguyễn Khoa Điềm; chỉ rõ những mối liên hệ chặt chẽ, nhất quán giữa ý thức nghệ thuật của nhà thơ và tác phẩm. Từ đó góp phần luận giải về những biểu hiện quá trình hình thành những đặc điểm phong cách nhà thơ.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Người đóng góp:Trần Hạnh Mai
Thông tin nhan đề:Khuynh hướng trữ tình - triết luận trong thơ Nguyễn Khoa Điềm
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:90 tr.
Năm Xuất Bản:2019

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)