Nội quy

HƯỚNG DẪN KHAI THÁC SỬ DỤNG TÀI LIỆU SỐ - DÀNH CHO SINH VIÊN

http://lib.hnue.edu.vn/Tint%E1%BB%A9c/tabid/333/Category/2/News/61/Default.aspx

HƯỚNG DẪN KHAI THÁC SỬ DỤNG TÀI LIỆU SỐ - DÀNH CHO HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH

http://lib.hnue.edu.vn/Tint%E1%BB%A9c/tabid/333/Category/2/News/57/Default.aspx

NỘI QUY SỬ DỤNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ, THƯ VIỆN SỐ

http://lib.hnue.edu.vn/Tint%E1%BB%A9c/tabid/333/Category/2/News/62/Default.aspx