Cái nhìn và trường liên tưởng trong thơ Nguyễn Khoa Điềm

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Vi Thị Thu Hằng

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2016

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Luận văn trình bày một số khái niệm: cái nhìn nghệ thuật, trường liên tưởng, mối quan hệ giữa cái nhín và trường liên tưởng, những tiền đề của cái nhìn và trường liên tưởng Nguyễn Khoa Điềm trong thơ. Phân tích cái nhìn nghệ thuật về thế giới, con người và trường liên tưởng trong thơ Nguyễn Khoa Điềm. Qua đó làm nổi bật những nét đặc sắc riêng trong cái nhìn và trường liên tưởng của Nguyễn Khoa Điềm - một trong những phương diện tiêu biểu làm nên phong cách của nhà thơ.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Vi Thị Thu Hằng
Người đóng góp:Trần Đăng Xuyền
Thông tin nhan đề:Cái nhìn và trường liên tưởng trong thơ Nguyễn Khoa Điềm
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:119 tr.
Năm Xuất Bản:2016

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)