Dạy học đọc hiểu cho học sinh khuyết tật học tập ở lớp 2 hòa nhập

Loại tài liệu: Tài liệu số

Tác giả: Mai, Tô Ny

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu cơ sở lí luận về khuyết tật học tập và biện pháp dạy học đọc hiểu cho học sinh khuyết tật học tập lớp 2 hoà nhập. Thực trạng kĩ năng đọc hiểu của học sinh và biện pháp dạy học kĩ năng đọc hiểu cho học sinh khuyết tật học tập lớp 2 hoà nhập. Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả dạy học và tiến hành thực nghiệm

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Mai, Tô Ny
Người đóng góp:Nguyễn Thị Cẩm Hường
Thông tin nhan đề:Dạy học đọc hiểu cho học sinh khuyết tật học tập ở lớp 2 hòa nhập
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Mô tả vật lý:105 tr.+phụ lục
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)