Phát triển chú ý chung cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 3-4 tuổi thông qua hoạt động chơi

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Phạm, Thị Thơm

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Làm rõ cơ sở lí luận về phát triển chú ý chung thông qua hoạt động chơi cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 3-4 tuổi. Nghiên cứu thực trạng chú ý chung của trẻ rối loạn phổ tự kỷ 3-4 tuổi, nhận thức của giáo viên về chú ý chung cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 3-4 tuổi, thực trạng chú ý chung thông qua hoạt động chơi cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 3-4 tuổi tại các trung tâm can thiệp sớm. Đề xuất và thực nghiệm một số biện pháp phát triển chú ý chung cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 3-4 tuổi thông qua hoạt động chơi

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Phạm, Thị Thơm
Thông tin nhan đề:Phát triển chú ý chung cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 3-4 tuổi thông qua hoạt động chơi
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:142 tr.+phụ lục
Năm Xuất Bản:2021

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)