Nghiên cứu thơ đi sứ của Đoàn Nguyễn Thục và Đoàn Nguyễn Tuấn

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn Thị Hòa

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2016

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Xác lập hệ thống văn bản trong đối tượng, phạm vi nghiên cứu. Phân tích đặc điểm, thành tựu thơ đi sứ của Đoàn Nguyễn Thục và Đoàn Nguyễn Tuấn. Chỉ ra những đóng góp của hai cha con thi nhân họ Đoàn trong thơ đi sứ cuối thời Lê tới Tây Sơn.rnrn 1. Nghiên cứu văn học. 2. Thơ đi sứ. 3. Đoàn Nguyễn Thục. 4. Đoàn Nguyễn Tuấn. 5. Ngoại giao. 6. Chính trị

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn Thị Hòa
Người đóng góp:Nguyễn Đăng Na
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu thơ đi sứ của Đoàn Nguyễn Thục và Đoàn Nguyễn Tuấn
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:159 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2016

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)