Thơ bang giao Việt Nam thế kỉ X - XIV

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Trần Thị The

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2018

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Giới thuyết các khái niệm liên quan trực tiếp đến cách tiếp cận vấn đề của luận án; khảo sát, hệ thống văn bản thơ bang giao thế kỉ 10 - 14; tổng thuật tình hình nghiên cứu thơ bang giao thế kỉ 10 - 14. Tìm hiểu những tiền đề và những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của thơ bang giao, trên cơ sở đó phân tích, đánh giá một số vấn đề về nội dung và nghệ thuật thơ bang giao Việt Nam thế kỉ 10 - 14.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Trần Thị The
Người đóng góp:Nguyễn Thị Nhàn||Nguyễn Thị Nương
Thông tin nhan đề:Thơ bang giao Việt Nam thế kỉ X - XIV
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:161 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2018

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)