Chuyển đổi nông nghiệp ở thành phố Hồ Chí Mịnh

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Vũ, Thị Bắc

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Khái quát cơ sở lí luận và thực tiễn về chuyển đổi nông nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển đổi nông nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Thực trạng, định hướng và giải pháp chuyển đổi nông nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Vũ, Thị Bắc
Thông tin nhan đề:Chuyển đổi nông nghiệp ở thành phố Hồ Chí Mịnh
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:162 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2021

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)