Dự báo trong văn xuôi tự sự Trung đại Việt Nam: nội dung và phương thức thể hiện

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Trần Thị Thanh Nhị

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2018

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tìm hiểu những nền tảng cho việc hình thành dự báo trong văn xuôi tự sự Trung đại Việt Nam như văn hoá, lịch sử - xã hội, văn học… Xác lập nội hàm của dự báo trong văn xuôi tự sự Trung đại Việt Nam bao gồm những phương thức nào, từ đó, hệ thống hoá, phân loại, số lượng các phương thức dự báo trong văn xuôi tự sự Trung đại Việt Nam ở 245 tác phẩm xuất hiện các phương thức dự báo/ 738 tác phẩm được khảo sát. Nghiên cứu nội dung, tư tưởng; hình thức biểu hiện, nghệ thuật của dự báo trong văn xuôi tự sự Trung đại Việt Nam như: Nội dung phản ánh đời sống xã hội, phản ánh tư tưởng đạo đức; Kiểu loại nhân vật (dự báo và được dự báo); không gian – thời gian dự báo; đặc điểm ngôn ngữ dự báo văn hoá thời trung đại.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Trần Thị Thanh Nhị
Người đóng góp:Trần Ngọc Vương||Vũ Thanh
Thông tin nhan đề:Dự báo trong văn xuôi tự sự Trung đại Việt Nam: nội dung và phương thức thể hiện
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:286 tr.
Năm Xuất Bản:2018

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)