Vận dụng quan điểm dạy học khám pháp vào dạy học đọc hiểu truyện truyền thuyết chương trình Ngữ văn lớp 6

Loại tài liệu: Tài liệu số

Tác giả: Vi, Thị Trang

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2022

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Xây dựng cơ sở lí luận, cơ sở thực tiễn của quan điểm dạy học khám phá, việc vận dụng quan điểm này vào dạy học truyện truyền thuyết cho học sinh lớp 6. Đề xuất, vận dụng, thiết kế quy trình tổ chức dạy học khám phá vào dạy đọc hiểu truyện truyền thuyết trong chương trình Ngữ văn 6 theo tiến trình nghiên cứu khoa học, thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính khả thi của đề tài

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Vi, Thị Trang
Thông tin nhan đề:Vận dụng quan điểm dạy học khám pháp vào dạy học đọc hiểu truyện truyền thuyết chương trình Ngữ văn lớp 6
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Mô tả vật lý:105 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2022

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)