Tư tưởng thân dân trong văn học trung đại Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XVII

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Đinh, Thị Phương Thu

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Đưa ra khái niệm dân và tư tưởng thân dân, tiêu chí xác định tư tưởng thân dân trong tác phẩm văn học. Nghiên cứu những nội dung biểu hiện của tư tưởng thân dân trong từng giai đoạn văn học với các khuynh hướng, tác giả, tác phẩm tiêu biểu. Đánh giá về đặc điểm của tư tưởng thân dân trong văn học trung đại Việt Nam giai đoạn X - XVII, sự vận động phát triển của tư tưởng thân dân trong tiến trình lịch sử. Nghiên cứu những phương diện nghệ thuật thể hiện tư tưởng thân dân khi cần thiết

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Đinh, Thị Phương Thu
Thông tin nhan đề:Tư tưởng thân dân trong văn học trung đại Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XVII
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:164 tr.+phụ lục
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)