Từ tiểu thuyết Bến không chồng của Dương Hướng đến phim Thương nhớ ở ai của Lưu Trọng Ninh - Bùi Thọ Thịnh

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Vũ, Thị Thu Hiền

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Khái quát những vấn đề chung về đặc trưng của văn học, điện ảnh, mối quan hệ giữa văn học và điện ảnh, vấn đề chuyển thể từ văn học sang điện ảnh. Trên cơ sở đó luận văn đi sâu nghiên cứu tiểu thuyết Bến không chồng của Dương Hướng đến Thương nhớ ở ai của Lưu Trọng Ninh dựa trên phương diện cốt truyện, thế giới nhân vật và ngôn ngữ

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Vũ, Thị Thu Hiền
Người đóng góp:Nguyễn Văn Phượng
Thông tin nhan đề:Từ tiểu thuyết Bến không chồng của Dương Hướng đến phim Thương nhớ ở ai của Lưu Trọng Ninh - Bùi Thọ Thịnh
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:106 tr
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)