Phát triển ngôn ngữ nói qua hoạt động nhóm cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 4-5 tuổi học hòa nhập

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Hoàng Thu Hương

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2019

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu các vấn đề cơ sở lý luận của đề tài: Khái niệm, đặc điểm phát triển ngôn ngữ nói, hoạt động nhóm, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ nói của trẻ rối loạn phổ tự kỷ 4-5 tuổi học hòa nhập. Nghiên cứu thực trạng, đề xuất biện pháp và tiến hành thực nghiệm biện pháp ngôn ngữ nói, phát triển ngôn ngữ nói qua hoạt động nhóm cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 4-5 tuổi học hòa nhập.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Hoàng Thu Hương
Người đóng góp:Nguyễn Xuân Hải
Thông tin nhan đề:Phát triển ngôn ngữ nói qua hoạt động nhóm cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 4-5 tuổi học hòa nhập
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:105 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2019

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)