Biện pháp phát triển ngôn ngữ nói cho trẻ có rối loạn phổ tự kỷ 3 - 4 tuổi thông qua trò chơi

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn Thị Thu

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư Phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2016

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu cơ sở lý luận về trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và phát triển ngôn ngữ nói cho trẻ có rối loạn phổ tự kỷ 3 - 4 tuổi. Thực trạng ngôn ngữ nói và phát triển ngôn ngữ nói cho trẻ có rối loạn phổ tự kỷ 3 - 4 tuổi. Đề xuất các biện pháp phát triển ngôn ngữ nói cho trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và thực nghiệm các biện pháp phát triển ngôn ngữ nói cho trẻ có rối loạn phổ tự kỷ 3 - 4 tuổi.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn Thị Thu
Người đóng góp:Phạm Minh Mục
Thông tin nhan đề:Biện pháp phát triển ngôn ngữ nói cho trẻ có rối loạn phổ tự kỷ 3 - 4 tuổi thông qua trò chơi
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư Phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:112 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2016

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)