Nghiên cứu so sánh nhân vật trí thức trong tiểu thuyết Phê Đô của Giả Bình Ao và tiểu thuyết Cơ hội của Chúa của Nguyễn Việt Hà

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Cao, Thùy Linh

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Khái lược về lí thuyết văn học so sánh và “Phế đô” của Giả Bình Ao, “Cơ hội của Chúa” của Nguyễn Việt Hà. Phân tích sự tương đồng giữa nhân vật trí thức trong tiểu thuyết “Phế đô” của Giả Bình Ao và “Cơ hội của chúa” của Nguyễn Việt Hà. Phân tích sự khác biệt giữa nhân vật trí thức trong tiểu thuyết “Phế đô” của Giả Bình Ao và “Cơ hội của Chúa” của Nguyễn Việt Hà. Bước đầu lí giải nguyên nhân dẫn đến sự tương đồng và khác biệt giữa nhân vật trí thức trong “Phế đô” của Giả Bình Ao và “Cơ hội của Chúa” của Nguyễn Việt Hà.

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Cao, Thùy Linh
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu so sánh nhân vật trí thức trong tiểu thuyết Phê Đô của Giả Bình Ao và tiểu thuyết Cơ hội của Chúa của Nguyễn Việt Hà
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:89 tr.
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)