Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi đọc hiểu trong dạy học tác phẩm văn xuôi nước ngoài ở lớp 11 theo định hướng phát triển năng lực

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Trần Hải Ngọc

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2019

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tổng quan cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn của đề tài. Đánh giá thuận lợi, khó khăn, hạn chế của day học tác phẩm văn xuôi nước ngoài của giáo viên và học sinh. Nghiên cứu định hướng xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi đọc hiểu trong dạy học tác phẩm văn xuôi nước ngoài lớp 11 theo định hướng phát triển năng lực.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Trần Hải Ngọc
Người đóng góp:Trương Thị Bích
Thông tin nhan đề:Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi đọc hiểu trong dạy học tác phẩm văn xuôi nước ngoài ở lớp 11 theo định hướng phát triển năng lực
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:145 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2019

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)