Dạy học thơ Lí - Trần ở nhà trường phổ thông theo hướng minh giải văn bản

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Phạm Hải Linh

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2016

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu về các vấn đề: minh giải văn bản, hướng tiếp cận các tác phẩm thơ Lí - Trần, hướng tổ chức dạy học các tác phẩm thơ Lí - Trần ở nhà trường hiện nay. Nghiên cứu một số vấn đề lí luận như: thơ Lí - Trần trong tiến trình văn học dân tộc; minh giải văn bản và các vấn đề cơ bản của minh giải văn bản; vai trò của minh giải văn bản trong quá trình đọc hiểu tác phẩm thơ Lí - Trần ở nhà trường phổ thông nói riêng và tác phẩm Hán Nôm nói chung. Đề xuất các phương pháp, thủ pháp dạy học tác phẩm thơ Lí - Trần ở nhà trường phổ thông theo hướng minh giải văn bản: phương pháp giảng bình, phương pháp giải nghĩa từ, phương pháp nghiên cứu. Trên cơ sở đó tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá tính khả thi của những đề xuất về phương pháp dạy học và hệ thống bài tập ở chương 3 trong thực tiễn dạy học các tác phẩm thơ Lí - Trần.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Phạm Hải Linh
Người đóng góp:Lê A||Trịnh Thị Lan
Thông tin nhan đề:Dạy học thơ Lí - Trần ở nhà trường phổ thông theo hướng minh giải văn bản
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:227 tr.
Năm Xuất Bản:2016

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)