Hệ thống biểu tượng trong truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn Thị Tiếp

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tìm hiểu, làm rõ những vấn đề lý luận về biểu tượng và ý nghĩa mỹ học - nghệ thuật của biểu tượng. Tìm hiểu hệ thống biểu tượng trong truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu, tính đa trị, ý nghĩa thẩm mĩ nghệ thuật và các vấn đề diễn giải biểu tượng trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn Thị Tiếp
Người đóng góp:Nguyễn Văn Phượng
Thông tin nhan đề:Hệ thống biểu tượng trong truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:114 tr.
Năm Xuất Bản:2017

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)