Nghệ thuật kết cấu tiểu thuyết Nguyễn Việt Hà (Khảo sát qua Ba ngôi của người và Thị dân tiểu thuyết)

Loại tài liệu: Tài liệu số

Tác giả: Lê, Thị Thu Hà

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2022

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu nghệ thuật kết cấu tiểu thuyết Nguyễn Việt Hà khảo sát qua hai tác phẩm Ba ngôi của người và Thị dân tiểu thuyết. Thông qua việc khám phá từng phương diện cụ thể trong nghệ thuật kết cấu thấy được những nét thống nhất và vận động trong nghệ thuật tiểu thuyết của nhà văn, những đóng góp của tác giả trong nền văn học Việt Nam đương đại

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Lê, Thị Thu Hà
Thông tin nhan đề:Nghệ thuật kết cấu tiểu thuyết Nguyễn Việt Hà (Khảo sát qua Ba ngôi của người và Thị dân tiểu thuyết)
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Mô tả vật lý:112 tr
Năm Xuất Bản:2022

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)