Ngôn ngữ nghệ thuật trong sáng tác của Ngô Tất Tố

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Đoàn, Thị Thúy Hạnh

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về ngôn ngữ nghệ thuật trên thế giới và Việt Nam, tình hình nghiên cứu về Ngô Tất Tố và ngôn ngữ nghệ thuật của nhà văn. Tìm hiểu các yếu tố tiền đề ảnh hưởng đến sáng tác của Ngô Tất Tố, xác định nguyên tắc tổ chức ngôn ngữ nghệ thuật và phân tích ngôn ngữ nghệ thuật của Ngô Tất Tố ở các phương diện: ngôn ngữ trần thuật, ngôn ngữ nhân vật và một số phương tiện nghệ thuật đặc sắc khác....So sánh ngôn ngữ nghệ thuật của Ngô Tất Tố với các nhà văn cùng giai đoạn văn học để tìm những nét riêng và những đóng góp của tác giả đối với tiến trình ngôn ngữ của văn xuôi Việt Nam

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Đoàn, Thị Thúy Hạnh
Người đóng góp:Trần Đăng Xuyền
Thông tin nhan đề:Ngôn ngữ nghệ thuật trong sáng tác của Ngô Tất Tố
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:152 tr.+phụ lục
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)