“Dạy học chủ đề: “Nguyễn Du và Truyện Kiều: Danh nhân và kiệt tác” ở lớp 10 THPT theo quan điểm tích hợp và phân hóa

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Vũ, Văn Long

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc dạy học theo quan điểm tích hợp và phân hóa chủ đề: “Nguyễn Du và Truyện Kiều: Danh nhân và Kiệt tác” ở lớp 10 THPT. Xây dựng quy trình, nội dung, cách thức, các điều kiện và cách thức tổ chức dạy học theo quan điểm tích hợp và phân hóa chủ đề: “Nguyễn Du và Truyện Kiều: Danh nhân và Kiệt tác” ở lớp 10 THPT. Thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính khả thi và hiệu quả của chủ đề trên cũng như ý nghĩa của quan điểm tích hợp và phân hóa trong việc dạy những bài học có ý nghĩa quan trọng như tác giả Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều. Khảo sát đặc điểm về năng lực nhận thức, trí tuệ, và phong cách học tập của học sinh lớp 10 THPT

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Vũ, Văn Long
Người đóng góp:Trịnh Thị Lan
Thông tin nhan đề:“Dạy học chủ đề: “Nguyễn Du và Truyện Kiều: Danh nhân và kiệt tác” ở lớp 10 THPT theo quan điểm tích hợp và phân hóa
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:187 tr. + Phụ lục
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)