Phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh trong dạy học đọc hiểu tác phẩm Viếng lăng Bác của Viễn Phương lớp 9

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Vũ Thị Thanh Tân

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2019

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Làm sáng tỏ những cơ sở lí luận và thực tiễn của vấn đề phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh trong dạy học tác phẩm “Viếng lăng Bác”. Khảo sát thực tiễn và đưa ra cách thức tổ chức dạy học đọc hiểu tác phẩm “Viếng lăng Bác” của Viễn Phương phù hợp với giá trị đích thực của bài thơ và năng lực đọc hiểu của học sinh lớp 9. Thực nghiệm những cách thức đó trong thực tế dạy học đọc hiểu tác phẩm “Viếng lăng Bác” của Viễn Phương ở trường THCS để xem xét và khẳng định tính khả thi của những đề xuất về cách thức dạy học đọc hiểu một tác phẩm thơ trữ tình hiện đại.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Vũ Thị Thanh Tân
Người đóng góp:Nguyễn Thanh Hùng
Thông tin nhan đề:Phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh trong dạy học đọc hiểu tác phẩm Viếng lăng Bác của Viễn Phương lớp 9
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:107 tr.
Năm Xuất Bản:2019

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)