Giáo dục giới tính thông qua câu chuyện xã hội cho học sinh Khuyết tật trí tuệ ở trường tiểu học hòa nhập

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2019

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Xây dựng cơ sở lý luận về học sinh khuyết tật trí tuệ, giáo dục giới tính thông qua câu chuyện xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ ở trường tiểu học hòa nhập. Khảo sát và đánh giá thực trạng giới tính và biện pháp giáo dục giới tính cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 5 ở trường tiểu học. Biện pháp giáo dục giới tính cho học sinh khuyết tật trí tuệ ở trường tiểu học dựa trên những vấn đề đã được khảo sát; tổ chức thực nghiệm biện pháp sử dụng câu chuyện xã hội đã xây dựng để giáo dục giới tính cho 4 học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 5 ở trường tiểu học.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn Thị Thanh
Người đóng góp:Đào Thị Thu Thủy
Thông tin nhan đề:Giáo dục giới tính thông qua câu chuyện xã hội cho học sinh Khuyết tật trí tuệ ở trường tiểu học hòa nhập
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:155 tr.
Năm Xuất Bản:2019

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)