Biện pháp hướng dẫn phụ huynh sử dụng chương trình từng bước nhỏ để phát triển kỹ năng cá nhân - xã hội cho trẻ khuyết tật trí tuệ 3 - 4 tuổi

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Trần Thanh Toàn

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2019

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu lý luận về khuyết tật trí tuệ, kỹ năng cá nhân – xã hội, lý luận về can thiệp sớm trẻ khuyết tật trí tuệ, lý luận về chương trình từng bước nhỏ trong can thiệp sớm trẻ khuyết tật trí tuệ, lý luận về vai trò của phụ huynh trong can thiệp sớm và dạy kỹ năng cá nhân xã hội cho trẻ khuyết tật trí tuệ. Nghiên cứu thực trạng: kĩ năng cá nhân xã hội của trẻ khuyết tật trí tuệ 3-4 tuổi, các biện pháp hướng dẫn phụ huynh sử dụng chương trình từng bước nhỏ để phát triển kĩ năng cá nhân xã hội cho trẻ khuyết tật trí tuệ, các yếu tố ảnh hưởng đến hướng dẫn phụ huynh sử dụng chương trình từng bước nhỏ để phát triển kĩ năng cá nhân xã hội cho trẻ khuyết tật trí tuệ. Đề xuất các biện pháp hướng dẫn phụ huynh sử dụng chương trình “Từng bước nhỏ” dạy kỹ năng cá nhân - xã hội cho trẻ khuyết tật trí tuệ 3-4 tuổi và tiến hành thực nghiệm trên 03 trẻ khuyết tật trí tuệ.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Trần Thanh Toàn
Người đóng góp:Trần Minh Thành
Thông tin nhan đề:Biện pháp hướng dẫn phụ huynh sử dụng chương trình từng bước nhỏ để phát triển kỹ năng cá nhân - xã hội cho trẻ khuyết tật trí tuệ 3 - 4 tuổi
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:79 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2019

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)