Xây dựng và sử dụng bài tập Vật lí theo hướng bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học chương Chất rắn và chất lỏng, sự chuyển thể - Vật lí 10

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn Thị Nhung

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2016

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về xây dựng bài tập Vật lí theo hướng phát triển năng lực học sinh, bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề của học sinh. Trên cơ sở xây dựng hệ thống bài tập chương Chất rắn và chất lỏng, Sự chuyển thể - Vật lí 10 nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh, luận văn tiến hành thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính hiệu quả của đề tài và xử lí số liệu để đánh giá tính khả thi của đề tài.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn Thị Nhung
Người đóng góp:Trần Huy Hoàng
Thông tin nhan đề:Xây dựng và sử dụng bài tập Vật lí theo hướng bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học chương Chất rắn và chất lỏng, sự chuyển thể - Vật lí 10
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:133 tr.
Năm Xuất Bản:2016

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)