Tiếp nhận M. Sôlôkhôp ở Việt Nam

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Tạ Hoàng Minh

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư Phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2014

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Khái quát lịch sử tiếp nhận M. Sôlôkhôp ở Việt Nam để xác định mối quan hệ gắn bó tích cực trên cơ sở đối thoại giữa nhà văn - tác phẩm với người đọc, nhấn mạnh chức năng xã hội của văn học. Tìm hiểu quá trình tiếp nhận M. Sôlôkhôp ở Việt Nam trong 2/3 thế kỉ qua trên các bình diện: dịch thuật - xuất bản, nghiên cứu phê bình - ảnh hưởng sáng tác và giảng dạy trong nhà trường. Vận dụng lý thuyết tiếp nhận văn học để tìm hiểu cách tiếp nhận của công chúng Việt Nam đối với sáng tác của M. Sôlôkhôp, lý giải nguyên nhân dẫn đến cách tiếp nhận đó nhằm khẳng định vị trí, vai trò của M. Sôlôkhôp đối với đời sống tinh thần của con người Việt Nam, ảnh hưởng đối với quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Tạ Hoàng Minh
Người đóng góp:Hà Thị Hòa
Thông tin nhan đề:Tiếp nhận M. Sôlôkhôp ở Việt Nam
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư Phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:175 tr. + Phụ lục
Năm Xuất Bản:2014

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)