Vận dụng phương pháp dạy học môn Lịch sử ở trường trung học phổ thông nhằm phát triển năng lực học sinh (qua thực nghiệm chương trình lớp 10)

Loại tài liệu: Tài liệu số

Tác giả: Lê, Thị Thu

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu cơ sở lí luận về vận dụng phương pháp dạy học lịch sử nhằm phát triển năng lực cho học sinh. Khảo sát, đánh giá thực trạng vận dụng phương pháp dạy học môn Lịch sử ở trường THPT, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế. Nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa Lịch sử lớp 10 để xác định những nội dung kiến thức, định hướng cho việc vận dụng các phương pháp dạy học phù hợp. Đề xuất cách thức vận dụng hiệu quả phương pháp dạy học môn Lịch sử ở trường phổ thông nhằm phát triển năng lực của học sinh. Thực nghiệm sư phạm

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Lê, Thị Thu
Thông tin nhan đề:Vận dụng phương pháp dạy học môn Lịch sử ở trường trung học phổ thông nhằm phát triển năng lực học sinh (qua thực nghiệm chương trình lớp 10)
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Mô tả vật lý:150 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2021

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)