Kiểu nhân vật người vợ thông minh tài trí trong truyện cổ tích của một số tộc người miền Bắc Việt Nam

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Vũ Thị Hưng

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2015

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Giới thuyết khái niệm và khảo sát tư liệu về kiểu nhân vật người vợ thông minh tài trí. Xác định được những đặc điểm về nội dung và nghệ thuật của kiểu nhân vật này, góp phần khẳng định sự hấp dẫn của kiểu nhân vật người vợ thông minh tài trí trong truyện cổ tích của một số tộc người miền Bắc Việt Nam. Đối chiếu, so sánh với kiểu nhân vật người vợ thông minh tài trí ở những vùng miền khác để làm sáng tỏ giá trị nội dung, giáo dục của những truyện này.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Vũ Thị Hưng
Người đóng góp:Nguyễn Việt Hùng
Thông tin nhan đề:Kiểu nhân vật người vợ thông minh tài trí trong truyện cổ tích của một số tộc người miền Bắc Việt Nam
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:124 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2015

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)