Vấn đề luân lí trong sáng tác Nguyễn Huy Thiệp

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn Thị Mẫu

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2019

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tổng hợp các tài liệu nghiên cứu về lí thuyết phê bình luân lí học văn học trong nguồn tài liệu tiếng Việt để chỉ ra bản chất, đối tượng, phương pháp nghiên cứu, tiềm năng của phê bình luân lí học văn học trong việc vận dụng nghiên cứu các hiện tượng văn học cụ thể. Khảo sát truyện ngắn và tiểu thuyết của Nguyễn Huy Thiệp, phát hiện và hệ thống các khía cạnh cơ bản của vấn đề luân lí trong sáng tác của ông. Hệ thống các phương thức nghệ thuật biểu hiện vấn đề luân lí trong sáng tác của Nguyễn Huy Thiệp, từ đó tiến hành phân tích, đánh giá hiệu quả của các phương thức này, đồng thời đưa ra những bình giá về tài năng sáng tạo của nhà văn.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn Thị Mẫu
Người đóng góp:Đỗ Văn Hiểu
Thông tin nhan đề:Vấn đề luân lí trong sáng tác Nguyễn Huy Thiệp
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:86 tr.
Năm Xuất Bản:2019

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)