Nhóm động từ tình thái chỉ ý chí trong tiếng Việt trên ba bình diện: kết học, nghĩa học, dụng học

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Cao, Thục Uyên

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về kết học, nghĩa học, dụng học, lý thuyết về từ loại tiếng Việt, động từ trong tiếng Việt. Thu thập, khảo sát tư liệu về các động từ tình thái: định, toan, dám, dành. Miêu tả đặc điểm kết học, nghĩa học, dụng học của các đông từ này. Tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt giữa các động từ tình thái

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Cao, Thục Uyên
Thông tin nhan đề:Nhóm động từ tình thái chỉ ý chí trong tiếng Việt trên ba bình diện: kết học, nghĩa học, dụng học
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:86 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2021

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)