Công nghiệp khai thác mỏ của tư bản Pháp ở Lào Cai (1896-1945)

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn, Đại Đồng

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Làm rõ những điều kiện hình thành hoạt động khai thác mỏ của tư bản Pháp ở Lào Cai. Nghiên cứu quá trình tìm kiếm, thăm dò mò, vốn đầu tư, phương thức quản lý và quy mô khai thác, số lượng nhân công, sản lượng và tiêu thụ sản phẩm của mỏ than chì, mỏ apatile ở tỉnh Lào Cai thời kỳ thực dân Pháp cai trị. Rút ra đặc điểm và đánh giá những tác động của công nghiệp khai mỏ đối với tình hình kinh tế, xã hội tỉnh Lào Cai trước năm 1945

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Nguyễn, Đại Đồng
Thông tin nhan đề:Công nghiệp khai thác mỏ của tư bản Pháp ở Lào Cai (1896-1945)
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:166 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2021

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)