Biểu tượng nước từ văn hóa đến văn học dân gian của người Thái ở Tây Bắc Việt Nam

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Đặng Thị Oanh

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư Phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2012

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tìm hiểu vai trò của nước trên các phương diện đời sống vật chất, đời sống tinh thần của người Thái ở Tây Bắc Việt Nam. Khảo sát, thống kê, giải mã biểu tượng nước trong văn học dân gian để chỉ ra các giá trị văn học - nghệ thuật, tôn giáo - tín ngưỡng, lịch sử xã hội đang tiềm tàng trong biểu tượng nước. So sánh những giá trị nội dung và nghệ thuật của biểu tượng nước trong văn hóa, văn học dân gian Thái với văn hóa, văn học dân gian các dân tộc khác để thấy được những đặc trưng mang tính chung, vùng miền - khu vực và những đặc tính riêng mang bản sắc dân tộc Thái của biểu tượng nước trong văn học dân gian Thái.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Đặng Thị Oanh
Người đóng góp:Vũ Anh Tuấn||Trần Hữu Sơn
Thông tin nhan đề:Biểu tượng nước từ văn hóa đến văn học dân gian của người Thái ở Tây Bắc Việt Nam
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư Phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:371 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2012

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)