Một số đồng nhất thức liên quan đến tổng các bình phương

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Vũ, Thị Ánh

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2015

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu về tổng hai bình phương, bốn bình phương và bài toán Waring. Phân tích một số đồng nhất thức về tổng n bình phương: đồng nhất thức Brahmagupta - Fibonacci, đồng nhất thức Euler, Lagrange, Degen-Graves-Cayley, Euler-Aida Ammei; dạng hoàn hảo Arnold; hiệu của hai bình phương; một số đồng nhất thức khác

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Vũ, Thị Ánh
Thông tin nhan đề:Một số đồng nhất thức liên quan đến tổng các bình phương
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:53 tr
Năm Xuất Bản:2015

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)