Một số tính chất hình học của biểu diễn Quiver

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Ngô, Gia Tâm

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2015

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Trình bày một số kiến thức cơ sở về nhóm đại số afin, tác động của nhóm đại số trên đa tạp afin, tính chất của quĩ đạo và bao đóng quĩ đạo. Phân tích các kiến thức mở đầu về quiver, biểu diễn quiver và dãy khớp chính tắc của một biểu diễn. Trên cơ sở đó đưa ra các tính chất hình học cơ bản của quĩ đạo và bao đóng quĩ đạo, quan hệ suy biến ≤deg và ≤hom giữa các quĩ đạo, không gian tiếp xúc của quĩ đạo và quan hệ với dãy khớp chính tắc và chứng minh định lí Gabriel

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Ngô, Gia Tâm
Thông tin nhan đề:Một số tính chất hình học của biểu diễn Quiver
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:42 tr
Năm Xuất Bản:2015

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)