Hiểu biết của học sinh trung học cơ sở Hà Nội về bắt nạt trực tuyến

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Hoàng, Thị Như Quỳnh

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Khái quát và hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về bắt nạt trực tuyến trong nhà trường THCS. Khảo sát nhận thức của học sinh, xây dựng và thực hiện chương trình, từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao nhận thức của học sinh tại các trường THCS về hiện tượng bắt nạt trực tuyến trong nhà trường

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Hoàng, Thị Như Quỳnh
Thông tin nhan đề:Hiểu biết của học sinh trung học cơ sở Hà Nội về bắt nạt trực tuyến
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:167 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2021

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)