Hiểu biết của học sinh trung học cơ sở Hà Nội về bắt nạt trực tuyến / Hoàng Thị Như Quỳnh Hoàng, Thị Như Quỳnh  

Hiểu biết của học sinh trung học cơ sở Hà Nội về bắt nạt trực tuyến / Hoàng Thị Như Quỳnh

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Luận án, luận văn

Tác giả: Hoàng, Thị Như Quỳnh

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2021

Tóm tắt nội dung

Khái quát và hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về bắt nạt trực tuyến trong nhà trường THCS. Khảo sát nhận thức của học sinh, xây dựng và thực hiện chương trình, từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao nhận thức của học sinh tại các trường THCS về hiện tượng bắt nạt trực tuyến trong nhà trường.

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:373.59731019
Tác giả:Hoàng, Thị Như Quỳnh
Thông tin nhan đề:Hiểu biết của học sinh trung học cơ sở Hà Nội về bắt nạt trực tuyến / Hoàng Thị Như Quỳnh
Xuất bản, phát hành:H. : Đại học Sư phạm Hà Nội , 2021
Mô tả vật lý:167 tr. + phụ lục
Từ Khóa:Bắt nạt. Hà Nội. Hiểu biết. Học sinh. Tâm lý học trường học. Trực tuyến. Trung học cơ sở

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-LA2/8668

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa