Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh thông qua dạy học chương 4 và chương 7 - Hóa học lớp 10 - theo định hướng chương trình Giáo dục phổ thông mới

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Phạm, Thị Sự

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tổng quan cơ sở lí luận của phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh, đặc biệt đi sâu vào phát triển năng lực hợp tác cho học sinh. Nghiên cứu nội dung, cấu trúc chương trình Hóa học phổ thông mới; Thiết kế kế hoạch bài học và xây dựng bài tập Hóa học chương “Phản ứng oxi hóa - khử” và chương “Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học” - Hóa học lớp 10 - theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực hợp tác trong quá trình dạy học. Thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của đề tài nghiên cứu

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Phạm, Thị Sự
Thông tin nhan đề:Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh thông qua dạy học chương 4 và chương 7 - Hóa học lớp 10 - theo định hướng chương trình Giáo dục phổ thông mới
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:131 tr
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)