Tổ chức hoạt động trải nghiệm thông qua dạy học chương cacbohiđrat – Hóa học 12 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Trần, Thị Bích Liên

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Cơ sở lí luận và thực tiễn về việc xây dựng hoạt động trải nghiệm và phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học hóa học. Tổ chức một số hoạt động trải nghiệm thông qua dạy học chương cacbohiđrat nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Thực nghiệm sư phạm

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Trần, Thị Bích Liên
Thông tin nhan đề:Tổ chức hoạt động trải nghiệm thông qua dạy học chương cacbohiđrat – Hóa học 12 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:98 tr. + Phụ lục
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)