Sử dụng phương pháp dạy học bằng tình huống trong dạy học phần công dân với pháp luật ở trường THPT Xa La Hà Đông

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Mai Thị Anh

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc sử dụng phương pháp dạy học bằng tình huống để dạy học môn GDCD, phần Công dân với pháp luật ở trường THPT Xa La Hà Đông. Đề xuất các nguyên tắc, biện pháp sử dụng PP dạy học bằng tình huống, và thực nghiệm để dạy học môn GDCD, phần Công dân với pháp luật ở trường THPT.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Mai Thị Anh
Người đóng góp:Phạm Việt Thắng
Thông tin nhan đề:Sử dụng phương pháp dạy học bằng tình huống trong dạy học phần công dân với pháp luật ở trường THPT Xa La Hà Đông
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:88 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2017

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)