Sử dụng bài tập tình huống để phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học chương Sinh sản - Sinh học 11

Loại tài liệu: Tài liệu số

Tác giả: Nguyễn, Thị Tuyết Lan

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu những vấn đề lí luận và thực tiễn có liên quan đến đề tài: Bài tập tình huống, năng lực giải quyết vấn đề. Phân tích cấu trúc chương Sinh sản - Sinh học 11 THPT để xác định nội dung có thể xây dựng bài tập tình huống đưa vào dạy học nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề. Đề xuất nguyên tắc, quy trình xây dựng bài tập tình huống, quy trình tổ chức dạy học bằng bài tập tình huống để phát triển năng lực giải quyết vấn đề. Thiết kế giáo án dạy học chương Sinh sản - Sinh học 11 và thực nghiệm sự phạm để đánh giá tính khả thi của giả thuyết đề ra

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Nguyễn, Thị Tuyết Lan
Người đóng góp:Lê, Đình Trung
Thông tin nhan đề:Sử dụng bài tập tình huống để phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học chương Sinh sản - Sinh học 11
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Mô tả vật lý:83 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)