Đặc điểm ca từ trong hát xoan Phú Thọ

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Trần, Thị Diễm Hạnh

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tìm hiểu những vấn đề cơ sở lí luận và thực tiễn có liên quan đến đề tài. Khảo sát, tập hợp tư liệu có liên quan về hát Xoan. Miêu tả đặc điểm ca từ trong hát Xoan Phú Thọ trên hai phương diện: hình thức (kết cấu văn bản, thể, vần, nhịp, sự hòa phối thanh điệu) và nghĩa (tiêu đề, các trường từ vựng, một số biểu tượng ngôn ngữ trong ca từ hát Xoan)

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Trần, Thị Diễm Hạnh
Thông tin nhan đề:Đặc điểm ca từ trong hát xoan Phú Thọ
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:161 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2021

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)