Technology and innovation in adult learning / Kathleen P. King King, Kathleen P.  

Technology and innovation in adult learning / Kathleen P. King

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: King, Kathleen P.

Nhà Xuất Bản: CA Jossey-Bass

Năm Xuất Bản: 2017

Mã ngôn ngữ:Eng
Chỉ Số Phân Loại:374.26
Tác giả:King, Kathleen P
Thông tin nhan đề:Technology and innovation in adult learning / Kathleen P. King
Xuất bản, phát hành:San Francisco : CA Jossey-Bass , 2017
Mô tả vật lý:288 p.
Từ Khóa:Cải cách. Công nghệ giáo dục. Đổi mới giáo dục

Tổng số bản: 3

Tổng số bản rỗi: 3

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: A-TK/0588; AV-D/2095; AV-M/3242

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa