Reinforcements : How to get people to help you / Heidi Grant Halvorson Halvorson, Heidi Grant  

Reinforcements : How to get people to help you / Heidi Grant Halvorson

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Halvorson, Heidi Grant

Nhà Xuất Bản: Harvard Business Review Press

Năm Xuất Bản: 2018

Mã ngôn ngữ:Eng
Chỉ Số Phân Loại:153.852
Tác giả:Halvorson, Heidi Grant
Thông tin nhan đề:Reinforcements : How to get people to help you / Heidi Grant Halvorson
Xuất bản, phát hành:Boston; Massachusetts : Harvard Business Review Press , 2018
Mô tả vật lý:200 p.
Từ Khóa:Tâm lí học. Thuyết phục

Tổng số bản: 4

Tổng số bản rỗi: 4

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: A-TK/0634; AV-D/2204; AV-M/3292-3

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa