Influence and persuasion : HBR emotional intellidence series Cialdini, Robert  

Influence and persuasion : HBR emotional intellidence series

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Cialdini, Robert

Nhà Xuất Bản: Harvard Business Review Press

Năm Xuất Bản: 2018

Mã ngôn ngữ:Eng
Chỉ Số Phân Loại:303.342
Tác giả:Cialdini, Robert Morgan, Nick
Thông tin nhan đề:Influence and persuasion : HBR emotional intellidence series
Xuất bản, phát hành:Boston; Massachusetts : Harvard Business Review Press , 2018
Mô tả vật lý:viii, 138 p.
Từ Khóa:Thuyết phục

Tổng số bản: 3

Tổng số bản rỗi: 3

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: AN-D/0058; AN-M/0676; A-TK/0897

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa