Trang tử tinh hoa Trang tử Nam Hoa Kinh / Thu Giang Nguyễn Duy Cần Thu Giang Nguyễn, Duy Cần  

Trang tử tinh hoa Trang tử Nam Hoa Kinh / Thu Giang Nguyễn Duy Cần

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Thu Giang Nguyễn, Duy Cần

Nhà Xuất Bản: Nxb Trẻ

Năm Xuất Bản: 2014

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:181.11
Tác giả:Thu Giang Nguyễn, Duy Cần
Thông tin nhan đề:Trang tử tinh hoa Trang tử Nam Hoa Kinh / Thu Giang Nguyễn Duy Cần
Xuất bản, phát hành:Tp.HCM. : Nxb Trẻ , 2014
Mô tả vật lý:596 tr.
Từ Khóa:Đạo giáo. Trang tử. Triết học

Tổng số bản: 3

Tổng số bản rỗi: 3

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-TK/2480; VV-D3/3428-9

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa