Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : Dùng cho các khối ngành kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng  

Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : Dùng cho các khối ngành kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả:

Nhà Xuất Bản: Chính trị Quốc gia

Năm Xuất Bản: 2007

Thông tin nhan đề:Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : Dùng cho các khối ngành kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng
Xuất bản, phát hành:tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung.-H. : Chính trị Quốc gia , 2007
Mô tả vật lý:440 tr

Tổng số bản: 201

Tổng số bản rỗi: 194

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 330G198-9; 330G29/001-197; 330G29/200-1

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa