Xã hội học đại cương / Nguyễn Sinh Huy Nguyễn Sinh Huy  

Xã hội học đại cương / Nguyễn Sinh Huy

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Nguyễn Sinh Huy

Nhà Xuất Bản: ĐHQGHN

Năm Xuất Bản: 1997

Tóm tắt nội dung

Giáo trình được biên soạn dựa trên chương trình Đại học Đại cương do Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định có chọn locj nhiều tài liệu hiện có trong và ngoài nước về khoa học xã hội và các khoa học có liên quan, đồng thời mạnh dạn đưa vào những kiến thức hiện đại mang tính cập nhật.

Mã ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Nguyễn Sinh Huy
Thông tin nhan đề:Xã hội học đại cương / Nguyễn Sinh Huy
Xuất bản, phát hành:H. : ĐHQGHN , 1997
Mô tả vật lý:156 tr.
Từ Khóa:Giáo trình. Khoa học xã hội. Xã hội học. Xã hội học đại cương

Tổng số bản: 147

Tổng số bản rỗi: 133

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 300G1/79969; 300G1/14299-314; 300G1/14317-53; 300G1/14355; 300G1/4731; 300G1/4862; 300G1/49903-23; 300G1/5089; 300G1/51063-82; 300G1/5110; 300G1/5361; 300G1/70685; 300G1/71628-30; 300G1/75076; 300G1/75273-80; 300G1/75883-4; 300G1/75920; 300G1/75965-6; 300G1/77048; 300G1/77627-40; 300G1/77969; 300G1/79518-9; 300G1/79960; 300G1/79963-4; 300G1/84364; 300G1/84409; 300G1/84417; 300G1/85173; 300/G1; VV-D1/6708-9

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa