Xã hội học đại cương / Nguyễn Sinh Huy Nguyễn, Sinh Huy  

Xã hội học đại cương / Nguyễn Sinh Huy

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Nguyễn, Sinh Huy

Nhà Xuất Bản: ĐHQGHN

Năm Xuất Bản: 1997

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:301
Tác giả:Nguyễn, Sinh Huy
Thông tin nhan đề:Xã hội học đại cương / Nguyễn Sinh Huy
Xuất bản, phát hành:H. : ĐHQGHN , 1997
Mô tả vật lý:156 tr.
Từ Khóa:Giáo trình. Khoa học xã hội. Xã hội học. Xã hội học đại cương

Tổng số bản: 146

Tổng số bản rỗi: 134

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 300G1/79969; 300G1/14299-314; 300G1/14317-53; 300G1/14355; 300G1/4731; 300G1/4862; 300G1/49903-23; 300G1/5089; 300G1/51063-82; 300G1/5110; 300G1/5361; 300G1/70685; 300G1/71628-30; 300G1/75076; 300G1/75273-9; 300G1/75883-4; 300G1/75920; 300G1/75965-6; 300G1/77048; 300G1/77627-40; 300G1/77969; 300G1/79518-9; 300G1/79960; 300G1/79963-4; 300G1/84364; 300G1/84409; 300G1/84417; 300G1/85173; 300/G1; VV-D1/6708-9

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa