Giáo trình triết học Mác - Lênin : Dùng trong các trường Đại học và Cao đẳng  

Giáo trình triết học Mác - Lênin : Dùng trong các trường Đại học và Cao đẳng

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả:

Nhà Xuất Bản: Chính trị Quốc gia

Năm Xuất Bản: 2007

Thông tin nhan đề:Giáo trình triết học Mác - Lênin : Dùng trong các trường Đại học và Cao đẳng
Xuất bản, phát hành:Tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung.-H. : Chính trị Quốc gia , 2007
Mô tả vật lý:408 tr.

Tổng số bản: 193

Tổng số bản rỗi: 163

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 100G75/001-23; 100G75/025-194

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa