Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm : Dùng cho các trường ĐHSP và CĐSP / Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thàng; Cb.: Lê Văn Hồng Lê Văn Hồng  

Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm : Dùng cho các trường ĐHSP và CĐSP / Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thàng; Cb.: Lê Văn Hồng

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Lê Văn Hồng

Nhà Xuất Bản: ĐHQGHN

Năm Xuất Bản: 2001

Mã ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Lê Văn Hồng
Thông tin nhan đề:Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm : Dùng cho các trường ĐHSP và CĐSP / Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thàng; Cb.: Lê Văn Hồng
Xuất bản, phát hành:H. : ĐHQGHN , 2001
Mô tả vật lý:249 tr.
Từ Khóa:Tâm lý học. Tâm lý học lứa tuổi. Tâm lý học sư phạm

Tổng số bản: 195

Tổng số bản rỗi: 191

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 150G24/29077; 150G24/29090; 150G24/3897; 150G24/4729; 150G24/4732; 150G24/4788; 150G24/4850; 150G24/4880; 150G24/4892; 150G24/5000; 150G24/50146-59; 150G24/5016; 150G24/50160-6; 150G24/50287; 150G24/50296; 150G24/50935-49; 150G24/5095; 150G24/50951-6; 150G24/50962; 150G24/53783; 150G24/53785-6; 150G24/53792-4; 150G24/5931-2; 150G24/5934-5; 150G24/71673; 150G24/71675-80; 150G24/71685; 150G24/71713; 150G24/72375-90; 150G24/73381; 150G24/7403; 150G24/7424; 150G24/7428; 150G24/7457; 150G24/74851; 150G24/74859-60; 150G24/74862-4; 150G24/7539; 150G24/76915-20; 150G24/77707; 150G24/77719; 150G24/78440; 150G24/78592; 150G24/79637-8; 150G24/80225-7; 150G24/80242-4; 150G24/82800; 150G24/83956; 150G24/84758; 150G24/84772; 150G24/84787; 150G24/84881; 150G24/84908; 150G24/84930; 150G24/84978; 150G24/84980-1; 150G24/85124-5; 150G24/85143; 150G24/85319; 150G24/85372-8; 150G24/9512-37; 150G24/9540-5; 150G24/9547-56; 150G24/9563; 150G24/9573-4; 150G25/5581; VV-D1/9102-3; VV-M2/4053-5

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa