Tâm lí học đại cương / Nguyễn Quang Uẩn, Trần Hữu Luyến, Trần Quang Thành; CB.: Nguyễn Quang Uẩn Nguyễn Quang Uẩn, Trần Hữu Luyến, Trần Quang Thành  

Tâm lí học đại cương / Nguyễn Quang Uẩn, Trần Hữu Luyến, Trần Quang Thành; CB.: Nguyễn Quang Uẩn

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Nguyễn Quang Uẩn, Trần Hữu Luyến, Trần Quang Thành

Nhà Xuất Bản: ĐHQGHN

Năm Xuất Bản: 2001

Mã ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Nguyễn Quang Uẩn, Trần Hữu Luyến, Trần Quang Thành
Thông tin nhan đề:Tâm lí học đại cương / Nguyễn Quang Uẩn, Trần Hữu Luyến, Trần Quang Thành; CB.: Nguyễn Quang Uẩn
Xuất bản, phát hành:In lần thứ 7.-H. : ĐHQGHN , 2001
Mô tả vật lý:200 tr.
Từ Khóa:Tâm lý. Tâm lý học đại cương

Tổng số bản: 261

Tổng số bản rỗi: 251

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 150G3/80079; 150G3/10764; 150G3/12662; 150G3/12867; 150G3/12898; 150G3/12902; 150G3/12914; 150G3/12923; 150G3/12927; 150G3/12930; 150G3/12936; 150G3/12944; 150G3/3873; 150G3/4733; 150G3/4819; 150G3/4910; 150G3/4917; 150G3/50120-44; 150G3/5051; 150G3/50969-90; 150G3/50992; 150G3/50994-8; 150G3/51000-12; 150G3/51018; 150G3/51033; 150G3/5119; 150G3/5152; 150G3/5171; 150G3/5174; 150G3/5186; 150G3/5258-65; 150G3/5355-60; 150G3/53787; 150G3/53789; 150G3/53791; 150G3/53878; 150G3/5578-9; 150G3/5588-9; 150G3/5772; 150G3/5857; 150G3/70976; 150G3/71662-9; 150G3/72241-54; 150G3/72256-8; 150G3/7340; 150G3/7342; 150G3/7345; 150G3/7357; 150G3/7363; 150G3/7374; 150G3/7378; 150G3/75189-90; 150G3/75192-208; 150G3/76865; 150G3/76880; 150G3/77522; 150G3/77705-6; 150G3/78542; 150G3/78593; 150G3/79623; 150G3/79644-7; 150G3/80080-3; 150G3/80106-7; 150G3/8373; 150G3/84502; 150G3/84690; 150G3/84751; 150G3/8489-90; 150G3/84901; 150G3/8491; 150G3/8493-5; 150G3/8497-8; 150G3/84988; 150G3/8499-503; 150G3/8505; 150G3/8507-14; 150G3/85141; 150G3/8515; 150G3/85150; 150G3/8516-7; 150G3/85170; 150G3/85172; 150G3/8518; 150G3/85182; 150G3/8519-37; 150G3/85379; 150G3/8538; 150G3/85380-1; 150G3/8539-50; 150G3/50991; 150/G3; VV-D2/0640-1

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa